Kõik kategooria kaubad

E - pilet

E-pilet on Alisagroup OÜ ja Ostja vahel kehtiv maksekinnitus veebiportaalis www.eestievent.ee piletite ostmisel.

E-pilet prinditakse ise välja. Samuti saadetakse pilet ostu vormistamisel Teie e-mailile.

Lingid ostetud piletitele salvestatakse Teie isiklikus kabinetis www.eestievent.ee.

E-pileti printimiseks on vajalik, et Teie arvutisse oleks paigaldataks Acrobat Reader programm.

Iga elektrooniline pilet sisaldab unikaalset vöötkoodi, mis tagab pileti ehtsuse ja Teie sissepääsu üritusele.

kasutustingimused

Makseviis

Siin on kõik saadaval olevad makseviisid

Privaatsuspoliitika

Alisagroup OÜ privaatsuspoliitika:

Alisagroup OÜ (registrikood 14676534, aadress Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 17-2, 20307 „Alisagroup OÜ“ või „Art Event“) privaatsuspoliitika. Alisagroup OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel miinimumprintsiibist, kui teenuste osutamiseks peame me töötlema teenuse osutamiseks vajalikke andmeid.

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Art Event (edaspidi andmetöötleja).

1. MÕISTED

Üldmäärus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

Isiklikud andmed

Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Rakendatav õigusruum

Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse riigisisesed rakendusaktid.

Klient

Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Alisagroup OÜ teenuseid ning kelle isikuandmeid Eesti Event töötleb, sh seoses Eesti Event e-poe kasutamisega veebilehe www.artevent.ee kaudu.

Firma

Alisagroup OÜ (registrikood 14676534, aadress Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 17-2, 20307).

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Vastutav töötleja

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtete tähenduses on isikuandmete vastutav töötleja Eesti Event.

Veebileht

Eesti Event veebiportaal https://www.artevent.ee/ ja sellega seotud alamdomeenid.

Volitatud töötleja

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2. ÜLDINE

1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted kohalduvad, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Art Event teenuseid. Muuhulgas kohalduvad isikuandmete töötlemise põhimõtted siis, kui Klient kasutab www.artevent.ee e-poodi.

2. Art Event tagab Kliendi isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtiva õigusega. Kõige olulisem õigusakt, millest Art Event Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtub on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus.

3. Kui Teil on täpsustavaid küsimusi Teie isikuandmete töötlemise kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotuses „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

1. Eesti Event töötleb Kliendi Isikuandmeid üksnes selleks kehtiva õiguse alusel õiguslikku alust omades.

2. Asjakohasel juhul võib Eesti Event töödelda Kliendi andmeid järgmistel juhtudel:

Kliendiga lepingu sõlmimiseks, lepingu täitmiseks, lepingu täitmise tagamiseks või Kliendile teenuse osutamiseks - www.artevent.ee e-poe kasutajaks registreerumisel ning e-poe kasutamisel (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt b);

Täitmaks Alisagroup OÜ juriidilist kohustust seoses Eesti Eventi raamatupidamiskohustuste täitmisega (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6, punkt 1, punkt c);

Pileti ostmise või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, kui sellist huvi ei kaalu üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, milleks isikuandmeid tuleb kaitsta (õiguslik alus: Üldmääruse artikli 6 punkt 1 punkt f). Õigustatud huvi tähendab tavaliselt andmete töötlemist ettevõtte sisemiste protsesside toetamiseks ja sellele tuginetakse järgmistel juhtudel:

1. Arvete koostamine raamatupidamisprogrammis;

2. Äristrateegia arendamise eesmärgil (nõudlus regioonide lõikes).

Kui Eesti Event tugineb õigustatud huvi, oleme läbi viinud õigustatud huvi analüüsi, tagamaks, et andmetöötlus on proportsionaalne. Õigustatud huvi tuginemise kohta täiendavate küsimuste korral ning asjakohasel juhul analüüsiga tutvumiseks palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotuses „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

Eesti Event tugineb õigustatud huvile, et tagada andmete töötlemise ulatus. Täiendavate õiguslikult seotud küsimuste korral võtke meiega ühendust, kasutades allpool jaotises "Kontakt ja küsimused" toodud kontaktandmeid.

Uudiskirja saatmine Kliendi antud nõusoleku alusel (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a). Kui Klient on andnud nõusoleku uudiskirja saamiseks, on tal õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta pöördudes Eesti Event andmekaitsespetsialisti poole.

4. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KOOSSEIS

1. Reeglina töötleb Eesti Event Kliendi kohta üksnes neid isikuandmeid, mida Klient on Eesti Eventile vabatahtlikult ise avaldanud. Eesti Event ei kogu Kliendi kohta ise andmeid kolmandatest allikatest.

2. Isikuandmete täpne koosseis, mida Art Event Kliendi kohta kogub ja töötleb, sõltuvad konkreetsest teenusest, mida Eesti Event asjakohasel juhul Kliendile osutab. Isikuandmete kogumise täpsemad tingimused võivad olla kirjeldatud Art Event ja Kliendi vahel sõlmitud lepingus.

3. Kui Klient registreerib ennast www.artevent.ee e-poe kasutajaks, kogub Art Event Kliendi kohta järgmiseid andmeid, mis on vajalikud e-poe konto loomiseks vastavalt e-poe Teenusetingimustele: kasutajanimi; ees- ja perekonnanimi; e-posti aadress; telefoninumber.

4. www.artevent.ee e-poe vahendusel (sõltumata sellest, kas Klient on e-poe registreeritud kasutaja või registreerimata kasutaja) tehingu tegemisel (Pileti ostmisel) saab Art Event Kliendi kohta järgmised andmed:

Art Event e-poest ostetud Piletite andmed (sh sooduspileti ostmise korral andmed soodustuse kohta);

Kliendi pangakonto andmed (pangakonto number ja konto omaniku ees- ja perekonnanimi), mille kaudu tehing tehakse.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE NING ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD

Art ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma selleks kehtivat õiguslikku alust omamata.

Art Event võib Kliendi isikuandmeid edastada järgmistele saajatele:

- sündmuse korraldajale, kelle sündmusele on Klient pileti ostnud, kui see on vajalik Kliendile üritusega seotud olulise korraldusliku informatsiooni edastamiseks, ürituse ärajäämisel Kliendi ostetud piletite tagasiostmiseks või muul olulisel põhjusel; sündmuse korraldaja andmed on toodud Art Event veebilehel sündmuse kirjelduse all, millele pilet on ostetud;
- kehtiva kohtumääruse või muu seadusliku aluse olemasolul võime isikuandmeid edastada uurimisasutustele, kohtule või muule õigustatud isikule;
- Art Eventi on kehtiva seaduse alusel õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Art Eveni volitatud töötajad, kes võivad Kliendi isikuandmeid teatud juhtudel töödelda, on üldjuhul Art Eventi teenuseosutajad nagu: 1) IT-teenuse osutajad (serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad); 2) makselahenduste pakkujad; 3) veebimajutuse pakkujad; 4) raamatupidamisprogrammi arendaja.

Kui soovite täpsemat infot teie andmetega seotud isikuandmete saajate kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotuses „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

6. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Art Event ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist vajalik või kehtiva seaduse alusel lubatud.

Art Eventi e-poe registreeritud kasutajate kasutajakontoga seotud isikuandmeid säilitab Art Event kuni kasutajakonto kustutamiseni (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b lepingu täitmine ja lepingu täitmise tagamine).

Alisagroup OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud tehingutega seotud isikuandmeid säilitab Art Event reeglina kuni 3 aastat tehingu toimumisest (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f õigustatud huvi ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 1 tulenev nõuete aegumistähtaeg).

Alisagroup OÜ raamatupidamislikke dokumente, mis võivad teatud juhtudel sisaldada ka isikuandmeid, säilitab Alisagroup OÜ 7 aastat vastavalt reeglitele, kui dokumendiga seotud majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistrisse sisestati (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt c juriidiline kohustus ja raamatupidamise seaduse § 12 toodud säilitamistähtaeg).

7. KÜPSISTE KASUTAMINE

Eesti Event kasutab Veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.

Klient saab alati vaadata Eesti Event poolt kasutatavaid küpsiseid klienditoe kaudu, saates e-kirja aadressil - artevent@info

Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

8. KLIENDI ÕIGUSED

 1. Kliendil on tema isikuandmete töötlemisel kõik kehtivast seadusest tulenevad õigused, eelkõige järgmised õigused:
 • juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Eesti Eventil on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Eesti Event Kliendi kohta töötleb;
 • õigus isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Eesti Eventilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Eesti Eventile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis, kui isikuandmete kasutamine põhineb Art Event õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Eesti Event piiraks Kliendi isikuandmete töötlemist kehtiva seaduse alusel, näiteks kui Eesti Event ei vaja Kliendi isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi isikuandmete töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, on Kliendil igal ajal õigus Eesti Eventile antud nõusolek tagasi võtta;
 • õigus andmete üleandmisele: Kliendil on õigus ise saada Eesti Eventilt isikuandmeid, mida Klient on ise Eesti Eventile esitanud ning mida töödeldakse Kliendi nõusoleku alusel või Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Eesti Event edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale
 • õigus esitada kaebus: Kui Klient leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
 1. Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi isikuandmete töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Eesti Eventi juriidilised kohustused piirata Kliendi õigusi.
 2. Kliendi isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks, mistahes isikuandmete töötlemisega seotud taotluste või päringute esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotuses „Kontaktid“ toodud kontaktandmetel.

9. ISIKUANDMETE TURVALISUS

Eesti Event kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimase aja arengut ja arendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Eesti Event isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

10. KONTAKTANDMED JA KÜSIMUSED

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral palun võtke ühendust Eesti Eventiga:

Kontaktandmed pileti ostmiseks:

Ettevõtte nimi: Alisagroup O OÜ;

Aadress: Ida-Viru maakond, Narva linn, Viru tn 17-2, 20307;

Infotelefon: +372 56215343

E-post: artevent@info